January 07, 2019

Məmmədli A. A. Gəlmələr: ermənilərin gerçək tarixi (2008)


Məmmədli A. A. Gəlmələr: ermənilərin gerçək tarixi. İkinci nəşr. Elmi redaktor: S. Hacıyev. Bakı: Çaşıoğlu, 2008, 444 s. ISBN 978-9952-27-067-0

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 32.3 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: Kitabda əsasən erməni və digər xristian qaynaqları əsasında erməni etnosunun hibrid xalq kimi yaranma və formalaşma tarixi qələmə alınır. Böyük dövlətlərin siyasətində ermənilərin əlaltı olmaq həvəsi, oynadığı mənfi rol işıqlandırılır. Ermənilərin zaman-zaman türklərə qarşı yeritdiyi düşmənçilik siyasəti açıqlanır. Böyük dövlətlərin havadarlıq etdiyi ermənilərin XIX əsrin ikinci yarısından etibarən uydurma "Böyük Ermənistan" yaratmaq məqsədilə Osmanlı dövlətindən, sonra isə Türkiyə Respublikasından torpaq qopartmaq cəhdləri ifşa olunur. Eyni zamanda onların çar Rusiyasının ciddi səylərilə Şimali Azərbaycanda, xüsusilə də Qərbi Azərbaycanda məskunlaşdırılması prosesi izlənilir. Tarixi Azərbaycan torpaqlarını və Şərqi Anadolu əyalətlərini mənimsəmək məqsədilə erməni hərbi birləşmələrinin yerli türklərə qarşı soyqırımı siyasəti sübuta yetirilir. Ermənilərin öz çirkin əməllərini açıq etiraf etmələri də tutarlı faktlarla göstərilir. Bütün bunlar və son zamanlar Azərbaycana qarşı yeridilən azğın təcavüzkarlıq siyasəti erməni alimlərinin öz əsərlərindən götürülmüş faktlar əsasında ifşa olunur.

No comments:

Post a Comment