November 24, 2018

Xətaişünaslığa hədiyyə: elmi, ədəbi–bədii toplu. II kitab (1998)


Xətaişünaslığa hədiyyə (elmi, ədəbibədii toplu). II kitab. Toplayanı və tərtib edəni: Axund Hacı Soltan Hüseynoğlu. Bakı: “Ozan” nəşriyyatı, 1998, 613 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 112 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: "Xətaişünaslığa hədiyyə" adlı oxuculara təqdim olunan bu toplu Azərbaycanın XVI əsrdə yaşamış görkəmli dövlət xadimi, böyük şairi və filosofu Şah İsmayıl Xətai haqqında orta əsrlər və çağdaş tədqiqatçıların, xüsusiylə azərbaycanlı xətaişünasların elmi araşdırmalarının mühüm nailiyyətlərini özündə birləşdirən dəyərli kitabdır. Məqalələrin bir çoxu elmi profesionallığı ilə seçilir və məzmun etibarı ilə xətaişünaslığın və azərbaycanşünaslığın etnokultur tarixi, incəsənəti (memarlıq, musiqi, rəssamlıq, xalçaçılıq), tarix, fəlsəfə, din, bədii təfəkkür mədəniyyəti, siyasət, dövlətçilik, iqtisadiyyat kimi mühüm sahələri əhatə edir. Topluda xüsusilə Xətai və Azərbaycan milli mədəniyyətinin, milli dilimizin intibahı, milli özünəqayışıdışımızın yeni tarixi mərhələsində dil və milli birliyimizin inkişafı və möhkəmlənməsi məsələsinin öyrənilməsinə ciddi əhəmiyyət verilir. 
    Kitabda Şah İsmayıl Xətainin siyasi–ədəbi və mədəni sahələrdə gərgin fəaliyyəti, əxlaqiestetik görüşləri və onun yüksək insani keyfiyyətləri layiqincə təqdim olunmuşdur.