November 23, 2018

Puşkin A. S. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild (2006)


Puşkin A. S. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. Tərtib edəni: T. Cəfərov. Bakı: "Avrasiya press", 2006, 320 s. ISBN 978-9952-421-39-2

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 4.19 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: Dahi rus şairi A. S. Puşkinin "Seçilmiş əsərləri"nin ikinci cildinə onun dörd poeması və dörd dram əsəri daxil edilmişdir. Bu əsərlər məşhur şairlər Rəsul Rza, Mikayıl Rzaquluzadə, Nigar Rəfibəyli, Osman Sarıvəli, Məmməd Rahim və Böyükağa Qasımzadə tərəfindən dilimizə çevrilmişdir.