November 26, 2018

Kərimzadə F. İ. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. III cild: Qarlı aşırım (2004)


Kərimzadə F. İ. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. III cild: Qarlı aşırım (roman). Tərtib edəni: Q. Kərimzadə; Redaktor: Ə. Ələkbərli. Bakı: "Ağrıdağ" nəşriyyatı, 2004, 370 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 1.59 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: Fərman Kərimzadənin "Qarlı aşırım" əsərində sinfi mübarizənin kəskin xarakter aldığı 1930cu illər kəndinin canlı mənzərəsipanoramı verilmiş, bu mənzərə fonunda tariximizin vaxtilə erməni daşnaklarına qarşı qəhrəmanlıqla vuruşmuş Abbasqulu bəy Şadlınski, Xəlil Mehdiyev, Şıxəlioğlu, Kərbalayı Qasım, Qəmlo kimi şəxsiyyətlərinin bədii obrazlarını yaratmışdır.