October 23, 2018

Süleymenov O. O. Türklər tarixdən əvvəl (2016)


Süleymenov O. O. Türklər tarixdən əvvəl: qədim türk dillərinin və yazılarının mənşəyi haqqında. Rus dilindən tərcümə edən: N. Zöhrabi. Bakı: TEAS Press Nəşriyyat evi, 2016, 320 s. ISBN 978-9952-510-89-8

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 44.3 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Kitabın arxa qabığından: 

Slavyan və türk dilləri uzun illər boyunca bir-birindən ayrı surətdə, əlahiddə şəkildə tədqiq edilib. Bu kitabda isə bir–biri ilə tarixən sıx ünsiyyətdə olan iki mədəniyyətin kökləri, slavyan və türk etnoslarının qarşılıqlı əlaqədə inkişafı haqqındakı elmi–nəzəri fikirlər yer alır.

Dillərin təşəkkülünün ilkin dövrlərində qrammatik normaların birgə işlənib hazırlanmasına, leksik materialların, morfoloji sxemlərin və vasitələrin fəal qarşılıqlı mübadiləsinə dair dəyərli məlumat və mülahizələr də əsərdə öz geniş əksini tapır.

Türk və slavyan dillərinin və onların qrammatikalarının bir-birini necə tamamlaması məsələsi "Türklər tarixdən əvvəl" adlı bu kitabda elmi-konseptual cəhətdən əsaslandırılıb.

Slavyanşünasların və türkoloqların birgə çalışmalarının aktuallığı və vacibliyi problemi müəllif tərəfindən ön plana çəkilib. Ümid edirik ki, bu araşdırmalar təkcə ümumi dilçiliyin deyil, digər ictimai elmlərin də daha da inkişaf etməsinə təkan vermiş olacaq.

No comments:

Post a Comment