October 23, 2018

Qaraşarlı Ç. M. Troyalılar türk idilər (2012)


Qaraşarlı Ç. M. Troyalılar türk idilər. Elmi redaktor: T. İ. Hacıyev. Bakı: "Elm və təhsil" NPM, 2012, 80 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 99.8 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: Kitabda Troyanın türk ölkəsi olduğuna dair VII–XV əsr Avropa müəlliflərinin verdiyi məlumatların tarixi gerçəkliyi əks etdirməsi troyalıların və eyni soykökdən olan digər xalqların onomastikası əsasında sübuta yetirilir. Tarixi və linqvistik faktlar üzrə aydın təsəvvür yaranır ki, türk sultanları Bizansı fəth etməzdən çox-çox əvvəl, yeni eradan əvvəlki minilliklərdə, yunanlar türk Troyasını və qonşu əraziləri işğal etmişdilər.

No comments:

Post a Comment