October 23, 2018

Əliyev R. Y. Ərəbcə–azərbaycanca lüğət. İki cilddə. II cild (2008)


Əliyev R. Y. Ərəbcə–azərbaycanca lüğət. İki cilddə. II cild. İxtisas redaktoru: A. Məmmədov. Bakı: "Şərq–Qərb" NPM, 2008, VI+810 s. ISBN 978-9952-34-219-2

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 5.33 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: Təqdim olunan “Ərəbcə-azərbaycanca lüğət”də müasir ərəb ədəbi dilində işlənən 45000ə qədər söz və ifadənin Azərbaycan dilinə müfəssəl Azərbaycan xalqının hikmət süzgəcidən keçərək cilalanan və günlərimizədək gəlib çıxan kəlamlar vasitəsilə oxucuya müvafiq qarşılığı ilə çatdırılır, bu kimi qarşılıq olmadıqda isə izahlı tərcümə edilir. 
    Lüğət ərəb dili üçün ənənəvi olan və əksər hallarda üç, bəzən də dörd samitdən ibarət kök sisteminə istinadən tərtib edimişdir: kök samitləri baş söz kimi götürülür. 
    Lüğət ərəb dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə işi ilə məşqul olanlar, şərqşünaslıq və ilahiyyat fakültələrinin müəllim və tələbələri, ərəb ölkələri üzrə mütəxəssislər, habelə ərəb dilini müstəqil öyrənmək itəyənlər üçün faydalı ola bilər. Eyni zamanda lüğətin Azərbaycan dilini öyrənənlərə müəyyən köməyi olacaqdır.

No comments:

Post a Comment