September 07, 2018

Qövsi Təbrizi. Seçilmiş əsərləri (2005)


Qövsi Təbrizi. Seçilmiş əsərləri. Tərtib edəni və önsözün müəllifi: P. Kərimov; Redaktor: K. Allahyarov. Bakı: "Lider nəşriyyat", 2005, 328 s. ISBN 9952-417-28-2

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 5.17 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya:
    Əlican Qövsi Təbrizi XVII əsrdə yaşayıb yaratmış görkəmli Azərbaycan şairidir. Füzuli ədəbi məktəbinin ən yaxşı davamçılarından olan Qövsi ana dilində yazdığı qəzəllərlə şöhrətlənib, yüksək bədiiliyi ilə fərqlənən və əsərlərində Vətən məhəbbəti, azadlıq hissləri yüksək insani duyğular tərənnüm edən lirik şair kimi ədəbiyyatımızın inkişafında mühüm rol oynamışdır.
    Qövsi Təbrizinin son dərəcə zəngin yaradıcılıq irsindən günümüzə gəlib çatanı bu istedadlı sənətkarın lirik şeirlər toplusu – "Divan"ından ibarətdir. 
    Oxuculara təqdim olunan kitab Qövsi əsərlərinin dünya kitabxanalarında qorunan nüsxələri əsasında hazırlanmışdır. Kitaba təbrizli şairin 400–dən artıq qəzəli, tərkibbənd və tərcibəndləri, müxəmməsləri, mürəbbe və rübaisi daxil edilmişdir.

No comments:

Post a Comment