August 28, 2018

Nəcəfov B. İ. Düşmənin iç üzü (2006)


Nəcəfov B. İ. Düşmənin iç üzü: XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Türkiyə və Cənubi Qafqazda erməni terrorizminin tarixi. III hissə: deportasiya. Bakı: "Çaşıoğlu", 2006, 320 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 1.25 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: Kitab müəllifin "Düşmənin iç üzü: XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Zaqafqaziyada erməni millətçiliyinin tarixi" monoqrafiyasının qanunauyğun davamı olub 1947–1953–cü illərdə azərbaycanlı əhalinin Ermənistandan kütləvi deportasiyası, köçürülməsi məsələlərindən bəhs edir. Minlərlə azərbaycanlının əsl faciəsinə çevrilmiş bu deportasiya müəllif tərəfindən tarixi hadisələr kontekstində təsvir edilmiş, əsərdə külli miqdarda arxiv materiallarından istifadə olunmuşdur.

No comments:

Post a Comment