August 16, 2018

Mahmudov Y. M., Şükürov K. K. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixi, 1639–1828. Dörd cilddə. I cild (2009)

Mahmudov Y. M., Şükürov K. K. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixi, 1639–1828. Dörd cilddə. I cild: dövlətlərarası müqavilələr və digər xarici siyasət aktları. Bakı: [n. y.], 2009, 512 s. ISBN 978-9952-8133-0-2

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 6.64 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

Annotasiya: Kitabda əsas yeri dövlətlərarası müqavilələr (traktat, pakt, konvensiya, müqavilə, protokol) tutur. Topluda irəli sürülən yanaşma sayəsində Azərbaycan, ümumiyyətlə beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixinin başlıca dövrləri və problemləri ilə əlaqələndirilir, ümumi və spesifik cəhətlərin aşkar olunmasına imkan yaranır. Topluya daxil olan ayrı-ayrı sənədlərə və ya sənədlər qrupuna Azərbaycan dilində xüsusi oçerklər verilib. Kitabın birinci cildi 1639–cu il Qəsri–Şirin müqaviləsi ilə başlanıb, 1828–ci il Türkmənçay müqaviləsilə başa çatır.

No comments:

Post a Comment