July 05, 2018

Məhəmməd Həsən Vəliyev (Baharlı). Azərbaycan: fiziki–coğrafi, etnoqrafik və iqtisadi oçerk (1993)

Мəhəммəд Һəсəн Вəлиjев (Баhарлы). "Азәрбајҹан" (Физики–ҹоғрафи, етнографик вə игтисади очерк). Русҹадан тəрҹүмə едəн: Васиф Гулиjев. Бакы: "Азәрбајҹан" нəшриjjаты, 1993, 192 сəh.
 
Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 128 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment