June 15, 2018

Wilhelm von Rubruk. Moğolların Büyük Hanına Seyahat (2012)

Wilhelm von Rubruk. Moğolların Büyük Hanına Seyahat (2012)

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 4.81 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

Sunuş'tan: 

    XIII. yüzyılın keşiş seyyahlarından Rubruk'un eseri ilk defa tam olarak Richard Hakluyt tarafından 1598'de basılmıştır. Bu seyahatnâme daha sonra çeşitli dillere tercüme edilmiştir. 
    Bizim çevirimiz, Hans D. Leicht'ın yayınladığı Almanca tercümesi (Stutgart, 1 984) esas alınarak yapılmıştır. Hans D. Leicht'ın kendi ifadesine göre mümkün mertebe aslına sadık kalmıştır. Biz de tenkitli çevirimizde bu üslubu takip ettik. Aynca, seyahatnâmenin İngilizce ve kısaltılmış Almanca versiyonlarını da elimizdeki eserle karşılaştırdık. Metnin değişik tercümelerini karşılaştırırken, diğer taraftan İslâm ve batı kaynaklarıyla karşılaştırıldı.
    Büyük Moğol istilâsı Müslüman doğu dünyasıını olduğu kadar, Hıristiyan batı dünyasını da korku içinde bırakmıştı. Moğol orduları Macaristan’ı geçip, Adriyatik kıyılarına dayandıkları vakit, başta Papa olmak üzere batı dünyası bu sel gibi ilerleyen müthiş istilâ karşısında tedbirler düşünmeye başladı. Moğol tehlikesi karşısında yapılacak ilk iş onlarla dostane münasebetler tesis etmek gibi görünüyordu. 
    Moğolistan’a kadar gidecek olan elçiler, aynı zamanda Moğolların bundan sonra ne yapmak istediklerine dair bilgiler de edineceklerdi. Papa, gönderilecek elçilik heyetlerinin misyonerlik sayesinde, Moğollara Hristiyan dinini kabul ettirebileceğini ve böylelikle maruz kalabilecekleri felâketleri de önleyebileceklerini ummaktaydı. 
    Çeşitli tarikatlara mensup rahiplerin birçoğu, kimi Papa’nın kimisi kralların emriyle misyonerlik yapmak üzere doğuya yollanıyorlardı. Bunlardan birisi tanınmış seyyah Rubruk’tur. Lombardia'lı Dominicus rahibi Anselmus, Johannes de Monte Corvino, Pardenon'lu Odericus Marignoli, Venedik'li tacir Maffeo Polo bunlardandır. Bu sonuncusu bir seferinde yeğeni Marko Polo'yu da beraberinde götürmüştür ki, Orta Asya ve Çin'i dolaşan bu seyyah çok önemli bir eser bırakmıştır.
    Bunlann arasında Rubruk seyahatnâmesinin önemi, Moğolların ülkeleri, tarihleri ve sosyal hayatları hakkında Carpini'den sonra ilk köklü bilgileri yaşadığı tecrübelere göre vermiş olmasındandır. Bu birinci el kaynak çevirisinin Moğolların siyasî ve toplumsal tarihini çalışmak isteyenler için mutlaka faydalı olacağı kanaatıyla, eksiklerimiz hususunda yapılacak eleştiriler için, bizi daha iyisini yapmaya teşvik edeceği düşüncesiyle, şimdiden teşekkür ederiz.

1 comment: