January 10, 2019

Neal Stephenson ve diğerleri. Mongoliad. 1. Kitap (2013)


Gene D. Matlock. Ey Dünya İnsanları Hepiniz Türksünüz (2009)


Müasir Azərbaycan dili. Üç cilddə. I cild (1978)


Əliyeva L. A. Azərbaycan xalqının etnogenezində qıpçaqların yeri: dərslik (2015)


Çobanlı M. Z., Çobanlı M. M. Borçalı toponimləri (1993)


Markar Melkonian. My Brother’s Road (2007)